Księgowość dla spółki

Zródło informacji https://brcc.pl

Księgowość dla spółki z o.o. obejmuje nie tylko ewidencjonowanie operacji gospodarczych, lecz związana jest również z obowiązkami sprawozdawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość, jednak zadanie to może powierzyć podmiotowi zewnętrznemu, jakim jest biuro rachunkowe.

Uregulowania prawne dotyczące księgowości dla dużych i małych spółek z o.o.

Księgowość dla dużych i małych spółek z o.o. została uregulowana w Ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej zapisami, każda jednostka gospodarcza, która przyjmuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musi prowadzić pełne księgi rachunkowe. Z prawnego punktu widzenia istotny jest więc zakres czy rozmiar prowadzonej działalności. Pełna księgowość oznacza, że każda operacja gospodarcza musi zostać odzwierciedlona w księgach rachunkowych. W spółkach tego typu należy również przygotowywać sprawozdania finansowe, na które składają się:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat
  • informacja dodatkowa.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty składa się w formie elektronicznej do KRS. Spółki, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, dodatkowo sporządzają rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie finansowe to dokumentacja, której obowiązek sporządzania wynika z uwarunkowań prawnych, jednak jest ona również niezbędna osobom zarządzającym spółką. Stanowi bowiem cenną informację na temat posiadanego majątku oraz jego struktury. Pozwala ocenić, czy podejmowane decyzje finansowe korzystnie wpływają na sytuację firmy oraz wspomagają jej rozwój. Jednocześnie należy pamiętać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest opłacać podatek dochodowy, a także ciążą na niej inne zobowiązania publicznoprawne. Dlatego tak ważna jest w tym kontekście poprawnie prowadzona księgowość. Nasza firma Correct Consulting oferuje pełną obsługę księgową spółek z o.o., zarówno tych nowo powstałych, jak i działających już na rynku.

Mniejsze podmioty gospodarcze

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego CIT w wysokości 19%. Niemniej jednak podmioty gospodarcze, których wartość przychodów ze sprzedaży za rok poprzedni nie przekroczyła 2 000 000 euro, mogą płacić podatek zgodnie z niższą, 9-procentową stawką. Mówi się o nich „małe spółki z o.o.” wyłącznie w kontekście opodatkowania podatkiem dochodowym. Muszą one bowiem, podobnie jak większe spółki, prowadzić pełne księgi rachunkowe. Chociaż określenie rozmiaru spółki odnosi się jedynie do kwestii podatkowych, to oczywiście z punktu widzenia finansów jednostki wysokość płaconego podatku dochodowego nie jest kwestią obojętną.