Wadium w zamówieniach publicznych

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Wadium w zamówieniach publicznych stanowi barierę finansową, która zapewnia przystąpienie do przetargu wyłącznie podmiotów rzeczywiście zainteresowanych otrzymaniem zamówienia. Oprócz tego, wadium zapewnia pokrycie odszkodowania zastrzeżonego na wypadek uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia kontraktu. Dozwolone formy wniesienia zabezpieczenia, sposób wyliczania jego wysokość i zasady jego zwrotu lub zatrzymania reguluje p.z.p. Kluczową rolę w praktyce odgrywa również orzecznictwo.

Wadium w zamówieniach publicznych – najważniejsze informacje

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (dalej: p.z.p.) nie podaje definicji wadium w zamówieniach publicznych. Nie jest to jednak przeoczenie, lecz świadoma decyzja ustawodawcy, gdyż pojęcie to zdefiniowano w art. 70 (4) § k.c. Zgodnie z nim wadium to suma pieniężna lub odpowiednie jej zabezpieczenie, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia do udziału w aukcji lub przetargu. Żądanie zabezpieczenia przez zamawiającego publicznego jest jego swobodną decyzją. Ani prawo polskie, ani prawo Unii Europejskiej nie przewiduje obowiązku żądania sumy pieniędzy w żadnym trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani nie wprowadza progu kwotowego. Jak się wskazuje w doktrynie, istotnym novum w p.z.p. z 2019 r. jest brak obligatoryjności żądania zabezpieczenia w postepowaniach, w których wartość zamówienia jest co najmniej równa progom unijnym. W aktualnym stanie prawnym mamy zatem do czynienia z zasadą fakultatywności wadium, również w sektorze dużych inwestycji np. obejmujących wnoszenie budynków użyteczności publicznej, dróg czy mostów i wiaduktów.